Beraat kandiliniz mübarek olsun...

 

Yeryüzündeki müslümanların iki bayram

günü olduğu gibi, göklerdeki meleklerin de

iki bayram gecesi vardır. Meleklerin iki bayram

gecesinden biri, Şâban ayının on beşinci gecesi

olan Beraat gecesi; diğeri ise Kadir gecesidir. 

Müslümanların iki bayram günü ise; Ramazan

ve kurban bayramı günleridir. Bu sebeple

Şâban ayının on beşinci gecesi olan Beraat

gecesi meleklerin bayram gecesi olarak

isimlendirilmiştir. 

Beraat gecesine 'Kefaret gecesi' de denilir.

Bir hadis-i şerifte, "Kim bayram gecesini ve

Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini

ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde

o kişinin kalbi ölmez" (İbn Mâce) buyrulmuştur. 

Bu gecenin bir adı da
"şefaat gecesi"dir.

Bunun delili şu hadis-i şeriftir: 

"Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü

 gecesi ümmetine şefaat etmek için dua

edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte

birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü

gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte

 ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci

gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak

develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün

ümmetine şefaat etme izni verildi." (Ebû Davud) 

Bu gecenin diğer bir ismi de
"mağfiret gecesi"dir.

Şu hadis-i şerif buna işaret eder: 

"Allah Teala (c.c) Şaban’ın on beşinci

gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde

bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler

 hariç, bütün müminleri mağfiret eder." (İbn Mâce) 

Diğer hadislerde, bu affın dışında tutulanlar

 içinde, haksız yere cana kıyanlar, anne

babasına asi olanlar, sürekli içki içenler ve

akraba ile hukukunu kesenler de zikredilmiştir. 

Beraat gecesi,Rabbimiz tevbe, istiğfar ederek

pişmanlık duyan günahkârların cümlesini affedeceğini

bildiriyor. Ancak şu sekiz sınıfın KESİN

TEVBE ETMEDİKÇE bu aftan istifadelerinin

olamayacağını da işaret ediyor: 

1-Allah'a şirk koşanlar. 
2-Ana-babalarına isyan eden, onların

kablerini kırıp gönüllerini yıkanlar. 
3-İçkiye devam edenler. 
4-Falcılık edip gelecekten haber verenler. 
5-Din kardeşine besledikleri kinden

vazgeçmek istemeyenler. 
6-Adam öldürmekten pişmanlık duymayanlar. 
7-Nikâhsız aile ile yaşayanlar. 
8-Akrabalarıyla alâkayı kesip ihmal edenler. 


Şüphesiz ki bu günahların sahipleri bu gecede

derin bir tevbe, istiğfarda bulunur da, kesin

pişmanlık haline girerlerse ilâhi aftan yararlanırlar.

İnsanlaraın aftan yararlanamama sebebi kesin,

bir dönüş yapmayışları, ciddi bir tevbe, istiğfar

haline girmemeleridir. 


Beraat Gecesinin Özelliği ve Önemi: 

Nasıl dünya işlerimizde genellikle yıllık bir

kar zarar hesabı yapıyor ve bu hesaba

göre gelecekle ilgili plan ve program hazırlıyorsak ;

ahiretimizle ilgili hesapları da yapmamız gereklidir.

Bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir.

Beraat Kandili ile başlayıp Kadir Gecesiyle

biten devreye rastlar. 

Duhan Sûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin Beraat

Gecesinden bahsettiği bildirilmektedir. Âyetlerin

meali şöyle: 

"O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu

 gerçekten mübarek bir gecede indirdik.

 Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.

Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur." 

Bu âyetler hakkında iki görüş vardır. Çoğu

 tefsir bilginlerinin görüşüne göre, bu mübarek

gece Kadir Gecesidir. İkrime bin Ebi Cehil'in de

dahil olduğu bir grup alim ise; bu gecenin Beraat

Gecesi olduğunu söylemişlerdir. Her iki tefsiri

birleştiren diğer bir görüşe göre de, hikmetli işlerin

 ayırımının yapılmasına Beraat Gecesinde

başlanmakta ve bu işlem Kadir Gecesine kadar

devam etmektedir. Bu hikmetli işler nelerdir ve

âyetin mânası nedir? 

Yıllık kader programı: 

İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, hikmetli

işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde

cereyan etmektedir: 

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana

 gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler

tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller,

zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu

esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile

bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin

 o sene içindeki mukadderatı kaydedilir. 

Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselâma

verilir. 

Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama

verilir. 

Ameller nüshası dünya semasında görevli

melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir. 

Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail

Aleyhisselâma teslim edilir. 

Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu

defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar,

Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter

sahibine teslim edilir. (Hülâsâtü'l-Beyân. 13:5251.) 

Kur'ân'ın bu gecede indirilmesi meselesine

ise şöyle bir açıklama getirilmektedir: 

Beraat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i

Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği

gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde

 ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça

indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. Beraat Gecesi ibadeti: 
Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek

çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda

Resul-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi)

olduğunda, gecesinde kalkın ibadet edin,

 gündüzünde de oruç tutun! Muhakkak

ki yüce Allah, o günde dünya semasına

iner ve imsak vaktine kadar şöyle der:

 "Affedilmeyi dileyen yok mu, affedeyim.

Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim.

Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim.

Şunu isteyen yok mu vereyim…” (İbn Mâce) 

Bu geceye mahsus belirli bir ibadet yoktur.

Gecenin manevi değeri dolayısıyla çokça

tevbe ve istiğfarla ,namaz, Kur'ân tilaveti,

zikir, ve salavatla,hayır dualarla geçirilmesi,

 bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve

 benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi

müstehaptır. Kaza namazının kılınması daha

isabetli olacaktır. 

Beraat Gecesi Duası 
Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü

Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua

etmiştir: 
"Allahım, azabından affına, gazabından

 rızana sığınırım, Senden yine Sana

iltica ederim. Sana gereği gibi hamd

etmekten âcizim. Sen Kendini sena

ettiğin gibi yücesin. (et-Tergib

ve't-Terhîb, 2:.119, 120.) 

Beraat Duası 
Bazı mâna büyüklerinin de şöyle

bir duası vardır: 
"Allahım, şayet ismimi saîdler

defterine yazdıysan, orada sabit kıl.

Şayet ismimi şakiler defterine

yazdıysan oradan sil. Çünkü

Sen buyurdun ki, 'Allah dilediğini 

siler yok eder, dilediğini de sabit

bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır. "
( 12 Ra’d Suresi, 39; Mecmuatü’l-Ahzab, 1:597)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !